องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย 99/1 ม.4 ต.มะรุ่ย อ.ทับปุด จ.พังงา 82180 โทรศัพท์ 076-599760

นายมนตรี พลันการ

นายก อบต.มะรุ่ย

088-3855855

นายสุชล บำรุง

ปลัด อบต.มะรุ่ย

088-7689162

  • วิสัยทัศน์

    การคมนาคมสะดวก มีสาธารณูปโภคทั่วถึง เศรษฐกิจก้าวหน้า คุณภาพชีวิตที่ดี สังคมและสภาพแวดล้อมดี

ข่าวสารชาวอบต.มะรุ่ย

กิจกรรมชาวอบต.มะรุ่ย

สื่อ ประชาสัมพันธ์

พี่น้อง อบต.มะรุ่ย เราดูแล

7
หมู่
5,607
ประชากร
45.45
ตร.กม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย
e-GP
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.จังหวัด
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
หนังสือราชการท้องถิ่น (สถ.)