มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
ประกาศประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น
21 กุมภาพันธ์ 2566

0


ประกาศประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น

เอกสารแนบ
ประกาศประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น
21 กุมภาพันธ์ 2566

0


ประกาศประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น

เอกสารแนบ
ประกาศประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนตำบล
21 กุมภาพันธ์ 2566

0


ประกาศประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนตำบล

เอกสารแนบ