กองการศึกษา
 • นายสุชล บำรุง

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย

 • นางสาวพัชรากร หนูดาษ

  นักวิชการศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 • นางสาวพัชรากร หนูดาษ

  นักวิชาการศึกษา

 • - ว่าง -

  ครู

 • นางจินดา ทรายทอง

  ครูชำนาญการ

 • นางสาวพนารัตน์ ทรายทอง

  ผู้ดูแลเด็ก

 • นางสาวรัตนาวดี สันแก้ว

  ผู้ดูแลเด็ก

 • ว่าง

  ผู้ดูแลเด็ก