กองการศึกษา
 • นายสุชล บำรุง

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย

 • นางชนันภัค ปรางทอง

  นักวิชาการศึกษา

  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา

 • นางชนันภัค ปรางทอง

  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 • - ว่าง -

  ครู

 • นางจินดา ทรายทอง

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • นางสาวพนารัตน์ ทรายทอง

  ผู้ดูแลเด็ก

 • นางสาวรัตนาวดี สันแก้ว

  ผู้ดูแลเด็ก

 • ว่าง

  ผู้ดูแลเด็ก

 • นางสาวปวีณา จงพงษา

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ