สภา อบต.
 • นายสุเทพ สันตะการ

  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

  โทร. 082-818-9595

 • นายวินิต สุดสาย

  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

  โทร. 097-352-5356

 • นายสมพร โบบทอง

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

  โทร. 087-274-7533

 • นายจอม ถนอมสิน

  ส.อบต. หมู่ที่ 2

  โทร. 087-897-6695

 • นายวินิต สุดสาย

  ส.อบต. หมู่ที่ 3

  โทร. 097-352-5356

 • นายสุเทพ สันตะการ

  ส.อบต .หมู่ที่ 4

  โทร. 082-818-9595

 • นายเขียนเตก แซ่แต้

  ส.อบต. หมู่ที่ 5

  โทร. 081-078-6071

 • นายกิตติศักดิ์ ทวีผล

  ส.อบต. หมู่ที่ 6

  โทร. 081-0818365

 • นายชาติวุฒิ ทองเจิม

  ส.อบต. หมู่ที่ 7

  โทร. 065-046-9595