สภา อบต.
 • นายสุเทพ สันตะการ

  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล <BR> โทร. 082-818-9595

 • นายวินิต สุดสาย

  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล <BR> โทร. 097-352-5356

 • นายเฉลิมเกียรติ ธัญรส

  เลขานุการสภาองค์กรบริหารส่วนตำบล <BR> โทร. 084-840-0094

 • นายสมพร โบบทอง

  ส.อบต. หมู่ที่ 1 <BR> โทร. 087-274-7533

 • นายจอม ถนอมสิน

  ส.อบต. หมู่ที่ 2 <BR> โทร. 087-897-6695

 • นายวินิต สุดสาย

  ส.อบต. หมู่ที่ 3 <BR> โทร. 097-352-5356

 • นายสุเทพ สันตะการ

  ส.อบต .หมู่ที่ 4 <BR> โทร. 082-818-9595

 • นายเขียนเตก แซ่แต้

  ส.อบต. หมู่ที่ 5 <BR> โทร. 081-078-6071

 • นายเฉลิมเกียรติ ธัญรส

  ส.อบต. หมู่ที่ 6 <BR> โทร. 084-840-0094

 • นายชาติวุฒิ ทองเจิม

  ส.อบต. หมู่ที่ 7 <BR> โทร. 065-046-9595