หัวหน้าส่วนราชการ
 • นายสุชล บำรุง

  ปลัดองค์การบริการส่วนตำบลมะรุ่ย

  โทร. 088-7689126

 • นางสาวสุจินันท์ ปากลาว

  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

  โทร. 084-441-0796

 • นางพรทิพย์ ทุณพัฒน์

  ผู้อำนวยการกองคลัง

  โทร. 083-643-7892

 • นางเมธี หัสนีย์

  ผู้อำนวยการกองช่าง

  โทร. 081-187-6440

 • นางชนันภัค ปรางทอง

  นักวิชาการศึกษา

  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา