หัวหน้าส่วนราชการ
 • นายสุชล บำรุง

  ปลัดองค์การบริการส่วนตำบลมะรุ่ย <BR> โทร. 088-7689126

 • นางสาวณัฐริณีย์ มีมาก

  หัวหน้าสำนักปลัด <BR> โทร. 097-116-6916

 • นางพรทิพย์ ทุณพัฒน์

  ผู้อำนวยการกองคลัง <BR> โทร. 083-643-7892

 • นางพรทิพย์ ทุณพัฒน์

  ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน<BR>ผู้อำนวยการกองช่าง <BR> โทร. 083-643-7892

 • นางสาวพัชรากร หนูดาษ

  นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน<BR>ผู้อำนวยการกองการศึกษา <BR> โทร. 093-742-4059