กองคลัง
 • นายสุชล บำรุง

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย

 • นางพรทิพย์ ทุณพัฒน์

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • นางสาวอรวรรณ บุตรน้อย

  นักวิชาการเงินและบัญชี

 • ว่าง

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 • ว่าง

  เจ้าพนักงานพัสดุ

 • ว่าง

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • นางสาววริมา อินทร์แก้ว

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 • นางสาวจันทิมา ผลทวี

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

 • - ว่าง -

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • นางสาววินิตา ทองคำ

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นายอำพล ชูวงศ์

  พนักงานสำรวจข้อมูล

 • นายอภิสิทธิ์ มีเอียด

  พนักงานสำรวจข้อมูล