คณะผู้บริหาร
 • นายมนตรี พลันการ

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย

 • นายณรงค์วิทย์ นามสม

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย

 • นายเด็น มหาผล

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย

 • นายก้อเดด กะสิรักษ์

  เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย