สำนักปลัด
 • นายสุชล บำรุง

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย

 • นางสาวสุจินันท์ ปากลาว

  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

  รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

 • นางสาวมลิวัลย์ เพชรตีบ

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 • นางสาวจุฑามาศ เพ็ชรจำรัส

  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 • -ว่าง-

  นักทรัพยากรบุคคล

 • นางสาวสุจินันท์ ปากลาว

  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

 • นางสาวจุฑามาศ เพ็ชรแท้

  นิติกร

 • สิบเอกวิศิษฎ์ นิกรแท้

  จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

 • นางสาวกาญจนา บุตตะเขียว

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • นางสาวจันทนา ธัญรส

  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

 • นายพัฒนพงศ์ ถาวร

  พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง

 • นางสาวสุพัตรา เทสกุล

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นายเกรียงเดช สันตะการ

  พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา

  (รถบรรทุกน้ำ)

 • -ว่าง-

  พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา

  (รถบรรทุกขยะ)

 • นายสุรพงษ์ ทองเจิม

  พนักงานประจำรถบรรทุกขยะ

 • นายกิตติศักดิ์ ประจวบผล

  คนงานทั่วไป

 • นางสาวรดา ซิ้นมุก

  ภารโรง

 • นายพยุทธ์ ด้วงศรีเงิน

  พนักงานประจำรถบรรทุกขยะ