สำนักปลัด
 • นายสุชล บำรุง

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย

 • นางสาวณัฐริณีย์ มีมาก

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • นางสาวมลิวัลย์ เพชรตีบ

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • นางสาวจุฑามาศ เพ็ชรจำรัส

  นักพัฒนาชุมชน

 • ว่าง

  นักทรัพยากรบุคคล

 • นางสาวสุจินันท์ ปากลาว

  นักวิชาการสาธารณสุขฯ

 • นางสาวจุฑามาศ เพ็ชรแท้

  นิติกร

 • ว่าง

  จพง.ป้องกันและบรรเทาฯ

 • นางสาวกาญจนา บุตตะเขียว

  เจ้าพนักงานธุรการ

 • นางสาวจันทนา ธัญรส

  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

 • นายพัฒนพงศ์ ถาวร

  พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง

 • นางสาวสุพัตรา เทสกุล

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นายเกรียงเดช สันตะการ

  พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา<BR>(รถบรรทุกน้ำ)

 • ่ว่าง

  พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา<BR>(รถบรรทุกขยะ)

 • นายสุรพงษ์ ทองเจิม

  พนักงานประจำรถบรรทุกขยะ

 • ว่าง

  ภารโรง

 • นายกิตติศักดิ์ อินแก้ว

  คนสวน

 • นายธนาภูมิ กลัวผิด

  พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ

 • นายพยุทธ์ ด้วงศรีเงิน

  พนักงานประจำรถบรรทุกขยะ

 • นายกิตติศักดิ์ ประจวบผล

  คนงานทั่วไป

 • นายศราวุธ ณ นคร

  ยาม