กองช่าง
 • นายสุชล บำรุง

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย

 • นายเมธี หัสนีย์

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • - ว่าง -

  นายช่างโยธา

 • นายแสงระวี ชมภูจันทร์

  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 • นายนพพล แสงขวัญ

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 • นายจำนรรจ์ สันตะการ

  พนักงานผลิตน้ำประปา

 • นายชัยรัตน์ กะสิการ

  พนักงานผลิตน้ำประปา

 • นายไกรสร แสงขวัญ

  พนักงานผลิตน้ำประปา

 • นางศิริรัตน์ ผลเจริญ

  พนักงานผลิตน้ำประปา

 • นายทวีศักดิ์ เทพณรงค์

  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า