กองช่าง
 • นายสุชล บำรุง

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย

 • นางพรทิพย์ ทุณพัฒน์

  ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

 • - ว่าง -

  นายช่างโยธา

 • นายแสงระวี ชมพูจันทร์

  เจ้าพนักงานธุรการ

 • - ว่าง -

  ผู้ช่วยช่างโยธา

 • นายจำนรรจ์ สันตะการ

  พนักงานผลิตน้ำประปา

 • นายชัยรัตน์ กะสิการ

  พนักงานผลิตน้ำประปา

 • นายไกรสร แสงขวัญ

  พนักงานผลิตน้ำประปา

 • นางศิริรัตน์ ผลเจริญ

  พนักงานผลิตน้ำประปา

 • - ว่าง -

  ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า