มาตรการป้องกันการทุจริต
ประกาศ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
19 มกราคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
ประกาศ มาตรการป้องกันการรับสินบน
19 มกราคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศ มาตรการป้องกันการรับสินบน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
19 มกราคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
19 มกราคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
19 มกราคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
19 มกราคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศ หลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย
19 มกราคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศ หลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
19 มกราคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ได้ที่นี่

เอกสารแนบ