การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
29 เมษายน 2567

0


เอกสารแนบ
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2566
24 เมษายน 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564
2 พฤษภาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564
29 เมษายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565
29 เมษายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม
13 พฤษภาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
มาตรการป้องกันการรับสินบน
13 พฤษภาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตรการป้องกันการรับสินบน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
13 พฤษภาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
มาตรการเพื่อพัฒนา อบต.มะรุ่ย ให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส
13 พฤษภาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตรการเพื่อพัฒนา อบต.มะรุ่ย ให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
13 พฤษภาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
มาตรการตรวจการใช้ดุลยพินิจ
13 เมษายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตรการตรวจการใช้ดุลยพินิจ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
17 พฤศจิกายน 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ได้ที่นี่

เอกสารแนบ