ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แบบร้องเรียน พนักงาน/เจ้าหน้าที่ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย กรณีการประพฤติมิชอบ/การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่/การกระทำทุจริต
22 มีนาคม 2564

0