ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก ซอยน้ายุ้ย หมู่ที่ 4 ตำบลมะรุ่ย โดยดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 355.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุก ปิดขอบถนน ข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 1420.00 ตารางเมตร พร้อมติดป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.มะรุ่ยกำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
12 กุมภาพันธ์ 2567

15