ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลมะรุ่ย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบํารุงเครื่องพิมพ์ Fuji Xerox จํานวน ๒ เครื่อง (หมายเลข ครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๙-๐๐๑๑,๔๑๖-๖๐-๐๐๑๔) สํานักปลัด
24 มกราคม 2567

28


ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลมะรุ่ย
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบํารุงเครื่องพิมพ์ Fuji Xerox จํานวน ๒ เครื่อง (หมายเลข ครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๙-๐๐๑๑,๔๑๖-๖๐-๐๐๑๔) สํานักปลัด