ภาพกิจกรรม
การดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต สู่พังงาเมืองแห่งความสุข
292
6 พฤศจิกายน 2566

วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2566 นักพัฒนาชุมชนและผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ลงพื้นที่สำรวจบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส บริเวณพื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลมะรุ่ย เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต สู่พังงาเมืองแห่งความสุข ซึ่งเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ประสบปัญหาทางด้านสังคม ด้านที่อยู่อาศัย แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ คนพิการ เพื่อปรับปรุง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของผูประสบปัญหาทางสังคมที่มีปัญหาด้านที่อยู่อาศัยให้มีความมั่นคง และปลอดภัย สามารถดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสม