ภาพกิจกรรม
ประชุมทีมสหวิชาชีพ เพื่อวางแผนและดำเนินการให้ความช่วยเหลือการดูแลทางสังคมและครอบครัว โดยโรงพยาบาลพังงา
347
7 พฤศจิกายน 2566

วันอังคาร ที่ 7 พฤศจิกายน 2566 เวลา 9.00 น.

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย มอบหมายให้ นางสาวสุจินันท์ ปากลาว นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ และนางสาวจุฑามาศ เพ็ชรจำรัส นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมทีมสหวิชาชีพ เพื่อวางแผนและดำเนินการให้ความช่วยเหลือการดูแลทางสังคมและครอบครัว โดยโรงพยาบาลพังงา ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะรุ่ย