ภาพกิจกรรม
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา
216
27 เมษายน 2566

ประมวลภาพกิจกรรม ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย