ภาพกิจกรรม
ลงพื้นที่สำรวจบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส บริเวณพื้นที่หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 7 ตำบลมะรุ่ย
653
16 พฤศจิกายน 2566

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566

นายณรงค์วิทย์ นามสม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย พร้อมด้วย นักพัฒนาชุมชน ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชนและผู้ช่วยนายช่างโยธา ลงพื้นที่สำรวจบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส บริเวณพื้นที่หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 7 ตำบลมะรุ่ย เพื่อให้ความช่วยเหลือตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต สู่พังงาเมืองแห่งความสุข ซึ่งเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ประสบปัญหาทางด้านสังคม ด้านที่อยู่อาศัย แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ คนพิการ เพื่อปรับปรุง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของผูประสบปัญหาทางสังคมที่มีปัญหาด้านที่อยู่อาศัยให้มีความมั่นคง และปลอดภัย สามารถดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสม