Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย 99/1 หมู่4 ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 82180 โทรศัพท์ : 076-599760 โทรสาร : 076 -599759  
  เมนูหลัก  
 
  ประวัติความเป็นมา
  สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
  อำนาจหน้าที่
  โครงสร้างองค์กร
  วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
  นโยบายการบริหารงาน
  สำนักงาน
 
  แผนงาน  
 
  แผนยุทธศาสตร์ฯ
  แผนพัฒนาสามปี
  การประเมินผลแผนพัฒนา
  แผนดำเนินการประจำปี
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง
  แผนการจัดหาพัสดุประจำปี
  เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
  เรื่องอื่น ๆ
  คู่มือประชาชน
 
  รายงาน  
 
  รายงานการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมผู้บริหาร
  รายงานการประชุมสภา
 
  ทำเนียบบุคลากร  
 
  คณะผู้บริหาร
  สภา อบต.
  สำนักงานปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
 
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 80-4161 พังา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 2) 20 มี.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับจัดซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ (ดู : 3) 19 มี.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 2) 18 มี.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับจัดจ้างเหมาจัดทำพานพุ่มดอกไม้สดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 จำนวน 1 พาน เพื่อถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 ในวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 (ดู : 2) 15 มี.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อค่าน้ำมันดีเซล จำนวน 20 ลิตร และค่าน้ำมันดีเบนซิน จำนวน 40 ลิตร (ดู : 2) 14 มี.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัด จ้างเหมาค่าเช่าเครื่องเสียง จำนวน 1 ชุด (ดู : 2) 14 มี.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัด จ้างเหมาค่าเช่าเต็นท์ จำนวน 1 หลัง (ดู : 2) 14 มี.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าอาหารกลางวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม และเจ้าหน้าที่ (จำนวน 40 คน x 40 บาท) จำนวน 1 มื้อ-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ผุ้เข้ารับการฝึกอบอรม และเจ้าหน้าที่ (จำนวน 96 คน x 25 บาท) จำนวน 2 มื้อ - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มแขกผู้มีเกียรติพิธีเปิดโครงการ (จำนวน 15 คน x 25 บาท) จำนวน 1 มื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 2) 14 มี.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาป้ายโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพให้แก่สมาชิก อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และเครือข่ายในหารป้องกันและเทาสาธารณภัย องค์การบริหารสวนตำบลมะรุ่ยประจำปี 2562 ขนาด 1.2x3 เมตร 1 ป้าย (ดู : 2) 14 มี.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อค่าก๊าซ LPG ขนาด 15 กก. (จำนวน 4 ถังๆละ 400.- บาท) น้ำมันพืช (จำนวน 2 ขวดๆละ 50.-บาท) (ดู : 2) 14 มี.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าบรรจุถังดับเพลิง ชนิดผงเคมีแห้ง ABC ขนาด 10 ปอนด์ จำนวน 15 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 2) 14 มี.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับจัดจ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 18 ชุด (ดู : 2) 13 มี.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 2) 12 มี.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 2) 11 มี.ค. 2562
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย หมู่ที่ 4 ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา (ดู : 11) 8 มี.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 9) 4 มี.ค. 2562
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ กว้าง 1.20 ม. ยาว 2.40 ม. จำนวน 1 บอร์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 2) 1 มี.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ใช้ในงานกิจการประปา (ติดตั้งมาตรวัดน้ำ และซ่อมแซมประปา ภายในตำบลมะรุ่ย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 3) 1 มี.ค. 2562
ประกาศราคากลาง โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ซอยแป๊ะต่าน หมู่ที่ 2 (ดู : 13) 27 ก.พ. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่อสัยญาจ้างเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วยตำบลมะรุ่ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 7) 25 ก.พ. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 8 รายการ (ดู : 2) 18 ก.พ. 2562
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 2) 18 ก.พ. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 2) 18 ก.พ. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ (ดู : 2) 18 ก.พ. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 2) 18 ก.พ. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 2) 18 ก.พ. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ซื้อโทรทัศนืแอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 1 เครื่อง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 8) 15 ก.พ. 2562
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จำวน 1 เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 8) 14 ก.พ. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 9) 14 ก.พ. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/หรือชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 7) 14 ก.พ. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อล้อยางและเปลียนล้อยาง รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 80-4161 พังงา องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 8) 13 ก.พ. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดวื้อน้ำมันเครื่องและเปลียนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์บรรทุก ขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 80-4161 พังงา จำนวน 3 รายการ (ดู : 8) 13 ก.พ. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ (ดู : 7) 12 ก.พ. 2562
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจัดซ่อมแซมมอเตอร์โรงประปา หมู่ที่ 6 ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา จำนวน 3 เครื่อง (ดู : 8) 11 ก.พ. 2562
ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคา ป้ายประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย สังกัดกองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ประจำปีการศึกษา 2562 ขนาดกว้าง 2.4 เมตร ยาว 4.8 เมตร จำนวน 1 ป้าย พร้อมพับขอบเจาะรู (ดู : 9) 29 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา จัดซื้อยางและหม้อแบตเตอรี่ของรถจักยานยนต์ หมายเลขทะเบียน 1กข-1760พังงา (ดู : 11) 24 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน 1 กข-1760 พังงา เข้าทำการตรวจสภาพตามอายุการใช้งาน เนื่องจากถึงกำหนดระยะการตรวจเช็ค (ดู : 12) 24 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ใช้ในงานกิจการประปา(ติดตั้งมาตรวัดน้ำ และซ่อมแซม ประปา ภายในตำบลมะรุ่ย จำนวน 7 รายการ) (ดู : 13) 18 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถยนต์ส่วนกลางประจำสำนักงาน เข้าซ่อมแซม หมายเลขทะเบียน กข-๗๓๔๐ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 26) 17 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสอนราคาจัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ สำรวจ ซ่อม และสร้างภาชนะเก็บน้ำ ประจำปี 2562 (ดู : 14) 11 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแบบพิมพ์ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ด้านงานคลัง ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย (ดู : 18) 2 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถทัวร์ไม่ปรับอากาศ ไป-กลับ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 คัน (1วัน) ตามโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนเด็กปฐมวัย (หนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง) ศพด.อบต.มะรุ่ย ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 4 มกราคม 2562 ณ สวนสัตว์ภูเก็ต โดยวิธีเฉาพเจาะจง (ดู : 25) 2 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างอาหารกลางวัน โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนเด็กปบมวัย (หนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง) ศพด.อบต.มะรุ่ย ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 85 คนๆละ 60 บาท จำนวน 2 มื้อ (วันที่ 3 มกราคม 2562 (1 มื้อ) / วันที่ 4 มกราคม 2562 (1 มื้อ) ณ ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย และสวนสัตว์ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 24) 2 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการศึกษาแหล่งการเรียนรู้ นอกห้องเรียนเด็ฏปฐมวัย (หนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง) ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 8 รายการ ตามรายละเอียดแนบท้ายในสั่งซื้อ/สั่งจ้าง (ดู : 17) 2 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำอาหารว่างและเครื่องดื้ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการศึกษา แหล่งการเรียนรู้นอกห้องเรียบเด็กปฐมวัย (หนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง) ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 85 คนๆละ 25 บาท จำนวน 2 มื้อ (วันที่ 3 มกราคม 2562 (1 มื้อ) วันที่ 4 มกราคม 2562 (1 มื้อ) (ดู : 18) 2 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาป้ายไวนิลโครงการศึกษาแหล่งการเรียนรู้นอกห้องเรียนเด็กปฐมวัน(หนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. มะรุ่ย ประจำปีการศึกษา 2561 ขนาดกว้าง 90 เซนติเมตร ยาว 2 เมตร พร้อมพับขอบ จำนวน 1 ป้าย (ดู : 17) 2 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ (กองคลัง) ตามรายละเอียดแนบท้าย ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 33) 24 ธ.ค. 2561
ประกาศผู็ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๕ รายการ (ดู : 18) 20 ธ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อธงชาติไทย จำนวน ๓๐ ผืน ขนาดกว้าง ๖๐ เซนติเมตร X ยาว ๙๐ เซนติเมตร (ดู : 18) 20 ธ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบเบรค รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๑๖๑ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 21) 18 ธ.ค. 2561
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างหลังคาทางเดินเชื่อมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับโรงอาหาร หมู่ที่ 4 (ดู : 41) 18 ธ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างหลังคาทางเดินเชื่อมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับโรงอาหาร หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 2.60 เมตร ยาว 5.00 เมตร (รายละเอียดตามแปลนที่ อบต.มะรุ่ยกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 38) 18 ธ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับจัดซื้อสายไฮดรอลิก (HID) รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 80-4161 พังงา (ดู : 25) 18 ธ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๒๕ ชุด (ดู : 16) 14 ธ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกภายในตำบลมะรุ่ย จำนวน 10 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 35) 12 ธ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสอนราคาจัดซื้อน้ำดื่ม ขนาดบรรจุถึง 20 ลิตร ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 (ดู : 18) 11 ธ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาป้ายไวนิลโรงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ขนาดกว้าง 90 เซนติเมตร ยาว 2 เมตร พร้อมพับขอบ จำนวน 1 ผืน (ดู : 26) 11 ธ.ค. 2561
ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกภายในตำบลมะรุ่ย จำนวน 10 สาย (ดู : 31) 4 ธ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการนำรถยนต์ส่วนกลาง ประจำสำนักงาน หมายเลขทะเบียน กข-3032 เข้าศูนย์ตรวจสภาพและซ่อมแซม (ดู : 23) 3 ธ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์รับชำระภาษีประจำปี 2562 (ดู : 40) 3 ธ.ค. 2561
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย
99/1 หมู่4 ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 82180
โทรศัพท์ : 076-599760 โทรสาร : 076 -599759
Copyright © 2016. www.marui.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs