Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย 99/1 หมู่4 ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 82180 โทรศัพท์ : 076-599760 โทรสาร : 076 -599759  
  เมนูหลัก  
 
  ประวัติความเป็นมา
  สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
  อำนาจหน้าที่
  โครงสร้างองค์กร
  วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
  นโยบายการบริหารงาน
  สำนักงาน
 
  แผนงาน  
 
  แผนยุทธศาสตร์ฯ
  แผนพัฒนาสามปี
  การประเมินผลแผนพัฒนา
  แผนดำเนินการประจำปี
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง
  แผนการจัดหาพัสดุประจำปี
  เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
  เรื่องอื่น ๆ
  คู่มือประชาชน
 
  รายงาน  
 
  รายงานการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมผู้บริหาร
  รายงานการประชุมสภา
 
  ทำเนียบบุคลากร  
 
  คณะผู้บริหาร
  สภา อบต.
  สำนักงานปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
 
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถยนต์ส่วนกลางประจำสำนักงาน เข้าซ่อมแซม หมายเลขทะเบียน กข-๗๓๔๐ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 0) 17 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถทัวร์ไม่ปรับอากาศ ไป-กลับ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 คัน (1วัน) ตามโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนเด็กปฐมวัย (หนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง) ศพด.อบต.มะรุ่ย ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 4 มกราคม 2562 ณ สวนสัตว์ภูเก็ต โดยวิธีเฉาพเจาะจง (ดู : 0) 2 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างอาหารกลางวัน โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนเด็กปบมวัย (หนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง) ศพด.อบต.มะรุ่ย ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 85 คนๆละ 60 บาท จำนวน 2 มื้อ (วันที่ 3 มกราคม 2562 (1 มื้อ) / วันที่ 4 มกราคม 2562 (1 มื้อ) ณ ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย และสวนสัตว์ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 1) 2 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการศึกษาแหล่งการเรียนรู้ นอกห้องเรียนเด็ฏปฐมวัย (หนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง) ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 8 รายการ ตามรายละเอียดแนบท้ายในสั่งซื้อ/สั่งจ้าง (ดู : 0) 2 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำอาหารว่างและเครื่องดื้ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการศึกษา แหล่งการเรียนรู้นอกห้องเรียบเด็กปฐมวัย (หนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง) ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 85 คนๆละ 25 บาท จำนวน 2 มื้อ (วันที่ 3 มกราคม 2562 (1 มื้อ) วันที่ 4 มกราคม 2562 (1 มื้อ) (ดู : 0) 2 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาป้ายไวนิลโครงการศึกษาแหล่งการเรียนรู้นอกห้องเรียนเด็กปฐมวัน(หนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. มะรุ่ย ประจำปีการศึกษา 2561 ขนาดกว้าง 90 เซนติเมตร ยาว 2 เมตร พร้อมพับขอบ จำนวน 1 ป้าย (ดู : 0) 2 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ (กองคลัง) ตามรายละเอียดแนบท้าย ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 12) 24 ธ.ค. 2561
ประกาศผู็ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๕ รายการ (ดู : 0) 20 ธ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อธงชาติไทย จำนวน ๓๐ ผืน ขนาดกว้าง ๖๐ เซนติเมตร X ยาว ๙๐ เซนติเมตร (ดู : 0) 20 ธ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบเบรค รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๑๖๑ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 0) 18 ธ.ค. 2561
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างหลังคาทางเดินเชื่อมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับโรงอาหาร หมู่ที่ 4 (ดู : 20) 18 ธ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างหลังคาทางเดินเชื่อมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับโรงอาหาร หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 2.60 เมตร ยาว 5.00 เมตร (รายละเอียดตามแปลนที่ อบต.มะรุ่ยกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 20) 18 ธ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับจัดซื้อสายไฮดรอลิก (HID) รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 80-4161 พังงา (ดู : 11) 18 ธ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๒๕ ชุด (ดู : 0) 14 ธ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกภายในตำบลมะรุ่ย จำนวน 10 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 21) 12 ธ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสอนราคาจัดซื้อน้ำดื่ม ขนาดบรรจุถึง 20 ลิตร ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 (ดู : 4) 11 ธ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาป้ายไวนิลโรงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ขนาดกว้าง 90 เซนติเมตร ยาว 2 เมตร พร้อมพับขอบ จำนวน 1 ผืน (ดู : 11) 11 ธ.ค. 2561
ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกภายในตำบลมะรุ่ย จำนวน 10 สาย (ดู : 18) 4 ธ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการนำรถยนต์ส่วนกลาง ประจำสำนักงาน หมายเลขทะเบียน กข-3032 เข้าศูนย์ตรวจสภาพและซ่อมแซม (ดู : 7) 3 ธ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์รับชำระภาษีประจำปี 2562 (ดู : 22) 3 ธ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเคมีภัณฑ์ ใช้ในกิจการประปา จำนวน 2 รายการ 1.สารส้ม 4,000 กิโลกรัม 2.คลอรีน 6 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 8) 30 พ.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารประชาสัมพันธ์ในรูปปฏิทิน (แบบแขวนพร้อมหัวเหล็ก) จำนวน 1,400 ชุดตามโครงการจัดทำปฏิทินประจำปี พ.ศ.2562 (กองการศึกษา) โดยวิะเฉพาะเจาะจง (ดู : 18) 30 พ.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายเดือนและป้ายจุดบริการ ในการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ (ดู : 0) 26 พ.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ห้องประชุมสภา หมายเลขครุภัณฑ์ 420-52-0009 และ 420-60-0014 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 7) 21 พ.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับจัดจ้างเหมาเจ้าหน้าที่จดมาตรวัดน้ำประปา จำนวน 1 อัตรา (ดู : 7) 15 พ.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอรคาจ้างเหมาทำป้ายไวนิล ขนาด 0.80x2.00 จำนวน 12 ป้าย (ดู : 14) 14 พ.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมไดร์สตาร์ท รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 80-4161 พังงา (ดู : 13) 13 พ.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อาหารว่างเเละเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย จำนวน 39 คน คนละ 35 บาท จำนวน 1 มื้อ (ดู : 7) 11 พ.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับจัดซื้อ ฟิวเจอร์บอร์ด (ขนาด 1.20x2.40 เมตร) จำนวน 2 แผ่น (ดู : 12) 5 พ.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับดำเนินการนำรถยนต์ส่วนกลางประจำสำนักงาน เข้าตรวจสภาพและซ่อมแซม หมายเลขทะเบียน กข-7340 จังหวัดพังงา (ดู : 12) 2 พ.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับจัดจ้างเหมาเจ้าหน้าที่จดมาตรวัดน้ำประปา จำนวน 1 อัตรา (ดู : 13) 31 ต.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้แก่ศูนย์พัมนาเด็กเล็กองคืการบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย โรงเรียนบ้านท่าสนุก โรงเรียนวัดนิโครธคุณากร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 37) 29 ต.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียน ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชียผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 13) 26 ต.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับจัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัส 416-51-010 (สำนักปลัด) (ดู : 13) 25 ต.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับจัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัส 416-51-010 (สำนักปลัด) (ดู : 22) 25 ต.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 22) 25 ต.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับจัดจ้างเหมาจัดทำพวงมาลาดอกไม้สดโทนสีชมพู (ดู : 18) 22 ต.ค. 2561
เรื่องการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ดู : 27) 12 ต.ค. 2561
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย (ดู : 32) 9 ต.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุนำมันเชื้อเพลิงเเละหล่อลื่นชนิดต่างๆ (ดู : 16) 1 ต.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับจัดจ้างเหมาเจ้าหน้าที่จดมาตรวัดน้ำประปา จำนวน 1 อัตรา (ดู : 17) 1 ต.ค. 2561
กำหนดปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงขององค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย (ดู : 29) 1 ต.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อทรายกรองน้ำระบบประปา จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 35) 17 ก.ย. 2561
ยกเลิกประกาศผู้ได้รับคัดเลือก (ดู : 28) 17 ก.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ใช้ในงานกิจการประปาจำนวน ๙ รายการ(ติดตั้งมาตรวัดน้ำ และซ่อมเเซมประปา ภายในตำบลมะรุ่ย) (ดู : 33) 17 ก.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องเเต่งกาย จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 28) 17 ก.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับจัดจ้างซ่อมเครื่องพริ้นเตอร์ HP Laser Jet ๑๐๒๐ รหัส ๔๖๑-๕๑-๐๐๑๑ (กองคลัง) (ดู : 30) 7 ก.ย. 2561
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๔-๕๔-๐๐๑๖ จำนวน ๑เครื่อง (สำนักปลัด) (ดู : 33) 7 ก.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน ๖ รายการ (กองการศึกษา) ตามรายละเอียดแนบท้าย ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 37) 30 ส.ค. 2561
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนนอราคาสำหรับจัดจ้างเหมาซ่อมแซม รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๑๖๑ พังงา (ดู : 29) 28 ส.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๒ รายการ (ดู : 38) 28 ส.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมใต้น้ำ Submersible Pumps หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๕๕-๕๙-๐๐๒๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 46) 25 ส.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเชช่าเครื่องเสียง จำนวน ๓วันๆละ ๓,๐๐๐ บาท ตามโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ศาลาประชาคม ที่่วาการอำเภอทับปุด จังหวัพังงา ตามรายละเอียดแนบท้ายใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง (ดู : 36) 24 ส.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้ารับการฝึกอบรมสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน๒๕ คน,เจ้าหน้าที่และผู้สังเกตุการณ์ จำนวน ๕ คน (จำนวน ๓๐ คนๆละ ๖มือๆละ ๒๕บาท) ตามโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ศาลาประชาคม ที่่วาการอำเภอทับปุด จังหวัพังงา ตามรายละเอียดแนบท้ายใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้ารับการฝึกอบรมสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน๒๕ คน,เจ้าหน้าที่และผู้สังเกตุการณ์ จำนวน ๕ คน (จำนวน ๓๐ คนๆละ ๖มือๆละ ๒๕บาท) ตามโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ศาลาประชาคม ที่่วาการอำเภอทับปุด จังหวัพังงา ตามรายละเอียดแนบท้ายใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง (ดู : 37) 24 ส.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารผู้เข้ารับการฝึกอบรมสมาชิก อปพร. จำนวน ๒๕ คน,เจ้าหน้าที่และผู้สังเกตุการณ์ จำนวน ๕ คน (จำนวน ๓๐คนๆละ ๓ มือๆละ ๘๐บาท) โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอทับปุดด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 38) 24 ส.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การตกแต่งสถานที่ ตามโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอทับปุด จังหวัดพังงา (ดู : 34) 24 ส.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุเครื่องเขียน และวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมจำนวน ๓ รายการ (สำนักปลัด) ตามโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอทับปุด จังหวัดพังงา ตามรายละเอียดแนบท้ายใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง (ดู : 33) 24 ส.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุเครื่องเขียน และวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมจำนวน ๓ รายการ (สำนักปลัด) ตามโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอทับปุด จังหวัดพังงา ตามรายละเอียดแนบท้ายใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง (ดู : 31) 24 ส.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเเซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ (ดับเพลิงได้) บจ-๙๕๙๑ พังงา (สำนักปลัด) ตามรายละเอียดแนบท้ายใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 43) 9 ส.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับจัดจ้างเหมาค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๑๖๑ พังงา (ดู : 34) 8 ส.ค. 2561
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย
99/1 หมู่4 ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 82180
โทรศัพท์ : 076-599760 โทรสาร : 076 -599759
Copyright © 2016. www.marui.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs