Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย 99/1 หมู่4 ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 82180 โทรศัพท์ : 076-599760 โทรสาร : 076 -599759  
  เมนูหลัก  
 
  ประวัติความเป็นมา
  สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
  อำนาจหน้าที่
  โครงสร้างองค์กร
  วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
  นโยบายการบริหารงาน
  สำนักงาน
 
  แผนงาน  
 
  แผนยุทธศาสตร์ฯ
  แผนพัฒนาสามปี
  การประเมินผลแผนพัฒนา
  แผนดำเนินการประจำปี
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง
  แผนการจัดหาพัสดุประจำปี
  เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
  เรื่องอื่น ๆ
  คู่มือประชาชน
 
  รายงาน  
 
  รายงานการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมผู้บริหาร
  รายงานการประชุมสภา
 
  ทำเนียบบุคลากร  
 
  คณะผู้บริหาร
  สภา อบต.
  สำนักงานปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
 
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (link Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัด) ตามรายละเอียดแนบท้ายใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 0) 16 พ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA (480 Watts) จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัด) ตามรายละเอียดแนบท้ายใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 0) 16 พ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง (กองคลัง) ตามรายละเอียดแนบท้ายใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 0) 16 พ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผล 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัด) ตามรายละเอียดแนบท้ายใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 0) 15 พ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ใช้ในงานกิจการประปา (ติดตั้งมาตรวัดน้ำ และซ่อมแซม ประปา ภายในตำบลมะรุ่ย) จำนวน 23 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้ายใบสั่งซื้อ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 3) 1 พ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ ตามโครงการละศรีอดในเดือนรอบฏอน ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 6 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2562 ณ มัสยิดบ้านโคกไคร หมู่ที่ 1 และมัสยิดบ้านท่าสนุก หมู่ที่ 3 (ตามรายละเอียดแนบท้ายใบสั่งซื้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 3) 1 พ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารส้ม(ขุ่นผง) 25 ก.ก./ถุง จำนวน 4000 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 2) 1 พ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุไฟฟ้า ตามรายละเอียดใบสั่งซื้อ (ดู : 2) 26 เม.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม ไดโว่ (กิจกรรมประปา) ตามรายละเอียดแนบท้ายใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง (ดู : 2) 26 เม.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมใบซุ้ม เต็นท์นักกีฬา จำนวน 10 หลัง(ผ้าเต็นท์ขนาด 3x3 เมตร พร้อมสกรีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 12) 19 เม.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์การอบรม ซองกระดุมใสเอกสาร โครงการอบรมจริยธรรมเยาวชนมุสลิมภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562 หมู่ที่1 บ้านโคกไทร ระหว่างวันที่ 15-18 เมษายน 2562 ณ ศูนย์จริยธรรมอิสลาม ประจำมัสยิดบ้านโคกไคร หมู่ที่ 1 ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา (ตามรายละเอียดแนบท้ายใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 15) 9 เม.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์การอบรม ซองกระดุมใส่เอกสาร โครงการอบรมจริยธรรมเยาวชนมุสลิมภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 20-23 เมษายน 2562 ณ ศูนย์จริยธรรมอิสลาม ประจำมัสยิดบ้านท่าสนุก หมู่ที่ 3 ตำบลมะรุ่ย อำเภเอทับปุด จังหวัดพังงา (ตามรายละเอียดแนบท้ายใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 15) 9 เม.ย. 2562
ประผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารเช้า-กลางวัน และเย็น ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (จำนวน 11 มื้อ x 40 บาท x 120 คน) และอาหารว่างและเครื่องดื่ม ผุ้เข้ารับการฝึกอบรม (จำนวน 8 มื้อ x 15 บาท x 120 คน) (ตามรายละเอียดแนบท้ายใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง) โดยวิธํีเฉพาะเจาะจง (ดู : 11) 9 เม.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ (ดับเพลิงได้) หมายเลขทะเบียน บจ-9591 พังงา เพื่อให้รถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 17) 9 เม.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 80-4161 พังงา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 16) 9 เม.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ป้ายประชาสัมพันธ์และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 จำนวน 3 ป้าย พร้อมพับขอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 2) 5 เม.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเกมาเช่าเครื่องเสียง จำนวน 1 ชุด (จำนวน 4 วัน) โครงการอบรมจริยธรรมเยาวชนมุสลิมภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 20-23 เมษายน 2562 ณ ศูนย์จริยธรรมอิสลาม ประจำมัสยิดบ้านท่าสนุก หมู่ที่ 3 ตำบลมะรุ่ย อำเภเอทับปุด จังหวัดพังงา (ดู : 11) 5 เม.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารเช้า-กลางวัน และเย็น ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (จำนวน 11 มื้อ x 40 บาท x 120 คน) และอาหารว่างและเครื่องดื่ม ผุ้เข้ารับการฝึกอบรม (จำนวน 8 มื้อ x 15 บาท x 120 คน) (ตามรายละเอียดแนบท้ายใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง) โดยวิธํีเฉพาะเจาะจง (ดู : 10) 5 เม.ย. 2562
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างเกมาเช่าเครื่องเสียง จำนวน 1 ชุด (จำนวน 4 วัน) โครงการอบรมจริยธรรมเยาวชนมุสลิมภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 15-18 เมษายน 2562 ณ ศูนย์จริยธรรมอิสลาม ประจำมัสยิดบ้านโคกไคร หมู่ที่ 1 ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา (ดู : 13) 5 เม.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมจริยธรรมเยาวชนมุสลิมภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 15-18 เมษายน 2562 ณ ศูนย์จริยธรรมอิสลาม ประจำมัสยิดบ้านโคกไคร หมู่ที่ 1 ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา (ดู : 10) 5 เม.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมจริยธรรมเยาวชนมุสลิมภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 15-18 เมษายน 2562 ณ ศูนย์จริยธรรมอิสลาม ประจำมัสยิดบ้านโคกไคร หมู่ที่ 1 ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา (ดู : 11) 5 เม.ย. 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (ดู : 15) 5 เม.ย. 2562
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรั้วบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย หมู่ที่ 4 ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา ขนาดสูง 1.35 เมตร ยาว 115.00เมตร (ดู : 26) 25 มี.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ธงสี จำนวน 15 ผืน (สีม่วง 5 ผืน,สีฟ้า 5 ผืน,สีส้ม 5 ผืน) โครงการแข่งขันกฬาต้านยาเสพติด อบต.มะรุ่ยคัพ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2562 (ดู : 12) 22 มี.ค. 2562
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายบอกคะแนนและจ้างตกแต่งสถานที่เปิด โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.มะรุ่ยคัพ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม - 2 เมษายน 2562 ณ สนามกีฬาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านบ่อแสน ไทรงาม ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา (รายละเอียดแนบท้ายในสั่งซื้อ/สั่งจ้าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 12) 22 มี.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้ร่วมพิธีเปิดและร่วมงาน จำนวน 200 ชุด ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.มะรุ่ยคัพ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2562 (ดู : 11) 22 มี.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกีฬาและถ้วยรางวัล โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.มะรุ่ยคัพ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม - 2 เมษายน 2562 ณ สนามกีฬาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านบ่อแสน ไทรงาม ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา (รายละเอียดแนบท้ายในสั่งซื้อ/สั่งจ้าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 12) 22 มี.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคา จัดซื้อปูนขาวและเชือก ใช้สำหรับจัดทำสนามแข่งขันฟุตบอล โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.มะรุ่ยคัพ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2562 (ดู : 8) 22 มี.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.มะรุ่ยคัพ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม - 2 เมษายน 2562 ณ สนามกีฬาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านบ่อแสน ไทรงาม ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา (รายละเอียดแนบท้ายในสั่งซื้อ/สั่งจ้าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 8) 22 มี.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.มะรุ่ยคัพ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2562 จำนวน 3 ป้าย (ดู : 8) 22 มี.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องเสียง จำนวน 1 ชุด ให้สำหรับโครงการแข่งขันต้านยาเสพติด อบต.มะรุ่ยคัพ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม - 2 เมษายน 2562 ณ สนามกีฬาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านบ่อแสนไทรงาม ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา (ดู : 18) 22 มี.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคา เช่าเต็นท์ จำนวน 4 หลัง ให้สำหรับโครงการแข่งขันต้านยาเสพติด อบต.มะรุ่ยคัพ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม - 2 เมษายน 2562 ณ สนามกีฬาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านบ่อแสนไทรงาม ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา (ดู : 19) 22 มี.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม,น้ำแข็ง สำหรับนักกีฬาแข่งขันฟุต,นักกีฬาแข่งขัน,วอลเลย์บอล,นักกีฬาแข่งขันตะกร้อวง โครงการแข่งขันต้านยาเสพติด อบต.มะรุ่ยคัพ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม - 2 เมษายน 2562 ณ สนามกีฬาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านบ่อแสนไทรงาม ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 18) 22 มี.ค. 2562
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาสำหรับจัดจ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 18 ชุด (ดู : 21) 22 มี.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 80-4161 พังา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 24) 20 มี.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับจัดซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ (ดู : 17) 19 มี.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับจัดซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ (ดู : 19) 19 มี.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 21) 18 มี.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับจัดจ้างเหมาจัดทำพานพุ่มดอกไม้สดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 จำนวน 1 พาน เพื่อถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 ในวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 (ดู : 22) 15 มี.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อค่าน้ำมันดีเซล จำนวน 20 ลิตร และค่าน้ำมันเบนซิน จำนวน 40 ลิตร (ดู : 16) 14 มี.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 20) 14 มี.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อค่าน้ำมันดีเซล จำนวน 20 ลิตร และค่าน้ำมันดีเบนซิน จำนวน 40 ลิตร (ดู : 23) 14 มี.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัด จ้างเหมาค่าเช่าเครื่องเสียง จำนวน 1 ชุด (ดู : 22) 14 มี.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัด จ้างเหมาค่าเช่าเต็นท์ จำนวน 1 หลัง (ดู : 19) 14 มี.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าอาหารกลางวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม และเจ้าหน้าที่ (จำนวน 40 คน x 40 บาท) จำนวน 1 มื้อ-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ผุ้เข้ารับการฝึกอบอรม และเจ้าหน้าที่ (จำนวน 96 คน x 25 บาท) จำนวน 2 มื้อ - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มแขกผู้มีเกียรติพิธีเปิดโครงการ (จำนวน 15 คน x 25 บาท) จำนวน 1 มื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 22) 14 มี.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาป้ายโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพให้แก่สมาชิก อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และเครือข่ายในหารป้องกันและเทาสาธารณภัย องค์การบริหารสวนตำบลมะรุ่ยประจำปี 2562 ขนาด 1.2x3 เมตร 1 ป้าย (ดู : 21) 14 มี.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อค่าก๊าซ LPG ขนาด 15 กก. (จำนวน 4 ถังๆละ 400.- บาท) น้ำมันพืช (จำนวน 2 ขวดๆละ 50.-บาท) (ดู : 23) 14 มี.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าบรรจุถังดับเพลิง ชนิดผงเคมีแห้ง ABC ขนาด 10 ปอนด์ จำนวน 15 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 22) 14 มี.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับจัดจ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 18 ชุด (ดู : 22) 13 มี.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 6 รายการ (กองการศึกษา) (ดู : 13) 12 มี.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ Toner Cartridge TN - 1000 จำนวน 5 กล่อง (กองคลัง) (ดู : 12) 12 มี.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 26) 12 มี.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแท่นบรรยาย ขนาด 55x55x100 cm จำนวน 2 แท่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 12) 11 มี.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 22) 11 มี.ค. 2562
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย หมู่ที่ 4 ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา (ดู : 30) 8 มี.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 15) 4 มี.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 28) 4 มี.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 13) 1 มี.ค. 2562
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ กว้าง 1.20 ม. ยาว 2.40 ม. จำนวน 1 บอร์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 15) 1 มี.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ใช้ในงานกิจการประปา (ติดตั้งมาตรวัดน้ำ และซ่อมแซมประปา ภายในตำบลมะรุ่ย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 20) 1 มี.ค. 2562
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย
99/1 หมู่4 ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 82180
โทรศัพท์ : 076-599760 โทรสาร : 076 -599759
Copyright © 2016. www.marui.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs