Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย 99/1 หมู่4 ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 82180 โทรศัพท์ : 076-599760 โทรสาร : 076 -599759  
  เมนูหลัก  
 
  ประวัติความเป็นมา
  แผนที่ดาวเทียม
  สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
  อำนาจหน้าที่
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
  โครงสร้างองค์กร
  วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
  นโยบายการบริหารงาน
  สำนักงาน
 
  ทำเนียบบุคลากร  
 
  คณะผู้บริหาร
  สภา อบต.
  สำนักงานปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น  
 
  แผนยุทธศาสตร์ฯ
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  การประเมินผลแผนพัฒนา
  แผนดำเนินการประจำปี
  ข้อบัญญัติงบประมาณ
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี
  แผนการจัดหาพัสดุประจำปี
  เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
  การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
  ประมวลจริยธรรม
  เรื่องอื่น ๆ
 
  การเงินและบัญชี  
 
  รายงานทางการเงิน
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
  การจัดซื้อจัดจ้าง  
 
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 
  ข่าวกิจการสภา  
 
  รายงานการประชุมสภา
  ประกาศกำหนดสมัยประชุม
  ประกาศเรียกประชุมสภา
  นัดประชุมสภา
 
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
 
  นโยบายการบริหารทรัพยาการบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  
 
  แบบฟอร์มติดต่อราชการ
  คู่มือประชาชน
  คู่มือมาตราฐานการปฏิบัติงาน
  ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
  รวมกฏหมายท้องถิ่น  
 
  กฏหมายทั่วไป
  กฏหมายหลัก
  กฏมหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
  กฏหมายเทศบาล
  กฏหมายการเลือกตั้ง
  การจัดการองค์ความรู้
 
การปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต
 
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
  การดำเนินการ
ป้องกัน การทุจริต
 
 
  หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน
  นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 
การปฏิบัติงาน
การให้บริการ
 
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 
การจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต
 
  แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
มาตรการส่เสริม
คุณธรรมและความโปรงใส
ภายในหน่วยงาน
 
  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส่และป้องกันการทุจริต
 
  รายงาน  
 
  รายงานการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมผู้บริหาร
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานข้อมูลสถิติการให้บริหารประชาชน
  รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนทุจริตประจำปี
  รายงานผลด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม และป้องกันการทุจริต
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
 
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 
องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย
99/1 หมู่4 ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 82180
โทรศัพท์ : 076-599760 โทรสาร : 076 -599759
Copyright © 2016. www.marui.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs สำหรับผู้ดูแลระบบ